Finnilcon lausunto asiakasmaksulain luonnokseen

Asiakasmaksulaki uudistuu – Lue Finnilcon lausunto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan. Hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2018 ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa. Asiakasmaksulain luonnos julkaistiin 3.5.2018.


Finnilcon lausunto asiakasmaksulain luonnoksesta

Finnilco toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön uudistuksen tavoitteet yhdenvertaisuudesta ja siitä, että maksut eivät ole esteenä palveluihin hakeutumiselle, ovat kannatettavia. Asiakasmaksulain tulee taata, että kansalaiset voivat tulotasostaan riippumatta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin hyvissä ajoin ennen ongelmien vaikeutumista.

Finnilco painottaa erityisesti sitä, että hoitotarvikkeiden maksuttomuuden lainkohdat tulisi tehdä yksiselitteisiksi ja selkeiksi. Finnilcon kyselyyn (2018) vastanneista jopa 15 prosentilla on ollut ongelmia hoitotarvikejakelussa. Tällä hetkellä oikeus yksilöllisen tarpeen mukaan jaettaviin hoitotarvikkeisiin ei toteudu kaikkialla Suomessa. Hoitotarvikeoikeuksien toteutumista ei myöskään valvota systemaattisesti, vaan epäkohtien korjaaminen on riippuvaista yksittäisten hoitotarvikkeita tarvitsevien henkilöiden tekemistä kanteluista valvontaviranomaisille.

Maksuttomat terveyspalvelut (2. luku, 9 §.)

Finnilco pitää erityisen tärkeänä, että tiettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuttomuus turvataan jatkossakin lainsäädännöllä. Pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitettujen hoitotarvikkeiden ja aineiden maksuttomuus on ehdoton edellytys muun muassa avanneleikattujen osallisuudelle yhteiskunnassa. Sopivat hoitotarvikkeet mahdollistavat omahoidon ja estävät yhteiskunnalle kalliiksi tulevia komplikaatioita.

Avanneleikkauksesta johtuva eritystoiminnan muutos vaatii aina yksilöllisesti sopivia hoitotarvikkeita komplikaatioiden estämiseksi ja elämänlaadun varmistamiseksi. Potilaan taloudellinen tilanne tai se, kuinka aktiivisesti niitä käyttävä henkilö kykenee taistelemaan oikeuksiensa puolesta, eivät saa määrittää näiden tarvikkeiden saatavuutta tai laatua.

Finnilco huomauttaa, että voimassaolevaa lakia ei tällä hetkellä noudateta kaikkialla. Finnilcon tekemän kyselyn (2018) mukaan useissa kunnissa on rajattu avanneleikatuilta heidän tarvitsemiaan hoitotarvikkeita joko kieltämällä koko tuote tai asettamalla käyttömäärälle rajoitteita. Finnilco esittää, että hoitotarvikeoikeuksien toteutumisen valvontaan kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota viranomaisten taholta.

Laissa tulisi säätää myös mahdollisuudesta hoitotarvikkeiden maksuttomaan kotijakeluun, joka toteutuu tällä hetkellä vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Avannetarvikkeita jaetaan yleensä usean kuukauden erissä. Kerralla saatava tarvikemäärä voi olla suuri, ja niiden kuljettaminen on vaikeaa erityisesti autottomille ja niille, joilla on heikentynyt liikuntakyky. Henkilöillä, joilla on sekä virtsa- että suoliavanne, tarvikemäärä on luonnollisesti vielä suurempi.

Finnilco kannattaa sitä, että lääkärintodistukset ja -lausunnot hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi olisivat maksuttomia. Finnilco esittää, että tästä lainkohdasta säädetään selkeästi ilman tulkinnanvaraa, sillä tällä hetkellä asiasta on erilaisia tulkintoja (esim. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2015, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2016). Finnilcon tietoon on tullut tapauksia, joissa avanneleikattu on pyytänyt terveyskeskuksesta lääkärinlausuntoa sopeutumisvalmennuskurssia varten, mutta hänelle ei ole suostuttu lainkaan kirjoittamaan sellaista. Henkilö on joutunut hakemaan todistuksen yksityisvastaanotolta, ja todistuksesta peritty korvaus on ylittänyt Kelan lääkärintodistusta vastaan maksaman matkakorvauksen. Olisikin tärkeä tehdä selväksi myös maakunnan sote-keskusten velvollisuus lääkärintodistusten kirjoittamiseen silloin, kun esimerkiksi Kela vaatii todistusta.

Maksujen kohtuullistaminen

Finnilco ry pitää todella kannatettavana maksujen kohtuullistamista ja perimättä jättämistä koskevan pykälän laajentamista ja vahvistamista (5 §.). Asiakasmaksujen kohtuullistamisesta ja perimättä jättämisestä tulee tiedottaa ymmärrettävästi ja henkilökohtaisesti.

Avosairaanhoidon palvelumaksut ja omavastuut

Finnilco ry yhtyy muiden potilasjärjestöjen (mm. SOSTE, Hengitysliitto) esiin nostamaan huoleen siitä, mitä sosiaali- tai terveyskeskuksen avosairaanhoidossa perittävistä maksuista ehdotetaan (13 §.). Lakiluonnoksessa on jätetty kokonaan pois aiempi terveyskeskusmaksujen rajoitus kolmeen maksuun vuodessa sekä mahdollisuus vuosimaksun perimiseen. Henkilöille, joilla on useita pitkäaikaissairauksia, voi avosairaanhoidon käynneistä kertyä huomattava taloudellinen rasitus jo entisten kulujen päälle, kun maksuja rajaa ainoastaan 3. luvussa määritelty maksukatto. Finnilco näkee, että maksurajoituksen poistaminen voi entisestään heikentää haavoittuvassa asemassa olevien monisairaiden ja pienituloisten pääsemistä hyvissä ajoin terveyspalvelujen piiriin. Valtioneuvoston julkaisun (2018) mukaan esimerkiksi 75 vuotta täyttäneistä noin 5 %:lla asiakasmaksut ylittivät 40 % käytettävissä olevista tuloista. Pienituloisilla maksut suhteessa tuloihin ovat suuremmat kuin muilla. Finnilco näkee, että terveysongelmien komplisoitumista voitaisiin ehkäistä pikemminkin säätämällä lääkärien ja hoitajien maksuttomista vastaanottokäynneistä sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Vastuulliseen palvelujen käyttöön tulee ohjata ensisijaisesti muilla keinoilla kuin asiakasmaksuilla, esim. tiedottamisella.

Maksukatot

Finnilco pitää hyvänä, että lakiluonnoksessa maksukattoa kerryttäviä palveluita on lisätty. Seurantavastuun siirtyminen maakunnille ja tiedonantovelvollisuus maksukaton kertymisestä ovat niin ikään kiitettäviä asioita.

Tulevaisuudessa tulisi selvittää mahdollisuus yhdistää eri palveluiden maksukatot ja jakaa kustannuksia tasaisemmin kalenterivuodelle. Pitkäaikaissairaiden etujärjestöjen (Reumaliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Psoriasisliitto ja Crohn ja Colitis ry 2018) tuoreessa tutkimuksessa 36 % vastaajista kokee pitkäaikaissairaudesta koituvat kustannukset suurena rasitteena kokonaistaloudelliselle tilanteelleen. Vastaajista 80 % kannattaa vuosittaisen lääkeomavastuun jaksottamista, yleisimmin neljään maksuerään. Myös Finnilcon jäsenkunnasta on tuotu esiin, että alkuvuosi on erityisesti pienituloisille vaikea maksujen kasaantumisen vuoksi.