Pienavustukset jäsenyhdistyksille

Pienavustukset on tarkoitettu Finnilcon jäsenyhdistysten toiminnan tueksi. Finnilco on myöntänyt jäsenyhdistyksille pienavustuksia vuodesta 2015 lähtien jäsenyhdistysten järjestämään vertaistukitoimintaan ja tiedon välittämiseen.

Aiemmin pienavustuksista käytettiin sanaa ”toimintatonni”. Pienavustuksen suuruus voi kuitenkin vaihdella yhdistyksien välillä ja vuosittain. Haetun avustussumman ei tarvitse olla täsmällisesti 1000 euroa vuosittain, vaan summa voi tarpeesta riippuen olla pienempi tai isompikin, kuitenkin maksimissaan 2000 euroa.

Miten pienavustusta haetaan?

Jäsenyhdistys voi hakea Finnilcolta pienavustusta erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan yhdistyksen perustietojen lisäksi toiminta, johon avustusta haetaan, sekä toiminnan talousarvio. Lomakkeen voi palauttaa Finnilcolle kirjeellä tai sähköpostilla.

Aikataulu

Täytetty hakemus palautetaan keskusjärjestö Finnilcolle vuosittain elokuun alussa. Vuodelle 2021 haettava pienavustus haetaan Finnilcolta 9.8.2020 mennessä. Finnilcon hallitus käsittelee hakemukset 14.8.2019 pidettävässä kokouksessa, jossa valmistellaan myös Finnilcon esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi seuraavalle vuodelle.

Finnilco hakee jäsenjärjestöavustusta STEA:lta syyskuussa. Finnilcon avustushakemus tehdään Finnilcon jäsenyhdistyksiltään saamien pienavustushakemusten pohjalta. Alustava avustusesitys tulee STEA:lta joulukuussa. Lopullinen avustuspäätös julkaistaan alkuvuodesta, tammi-helmikuun vaihteessa. Finnilco tiedottaa pienavustuksia hakeneille järjestöille avustuspäätöksestä heti, kun lopullinen päätös on julkaistu.

Avustuksen siirtäminen

Finnilcon ja pienavustuksia saavien yhdistyksien välille tehdään STEA:n ohjeiden mukainen avustuksensiirtosopimus. Finnilco lähettää avustuksensiirtosopimukset allekirjoitettavaksi yhdistyksien puheenjohtajille. Finnilco maksaa pienavustuksen jäsenyhdistyksen tilille, kun allekirjoitettu sopimus on palautunut Finnilcolle.

Avustuksen käyttäminen

Avustuksia koskeva lainsäädäntö ja STEA:n ohjeistus avustuksen käytöstä koskee myös pienavustuksia.  Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon avustus on haettu ja myönnetty. Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esimerkiksi kuntien) avustamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustusta saa käyttää avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin ja menoihin. Jos suunnitellun toiminnan kulut eivät toteudu täysimääräisinä, mahdollinen ylijäävä avustus siirtyy käytettäväksi seuraavana vuonna, sillä ei voi kattaa yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja. Käyttämätön (siirtyvä) avustus on merkittävä kirjanpitoon saatuna avustusennakkona kirjanpitolain mukaisesti.

Avustuksen käytön valvonta ja raportointi

Keskusjärjestö Finnilco hallinnoi ja valvoo avustuksen käyttöä lakien ja STEA:n ohjeiden mukaisesti. Finnilco edellyttää pienavustuksia saavilta jäsenyhdistyksiltä tarvittavien tietojen toimittamista hyvissä ajoin ennen Finnilcon vuosittaista tilintarkastusta ja STEA:lle tehtävää vuosiselvitystä.

Yhdistyksiltä tarvittavat tiedot ovat:

– yhdistyksen allekirjoitettu tilinpäätös, tase-erittelyt ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus ja/tai toiminnantarkastuskertomus
– kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta toiminnasta
– yhdistyksen toimintakertomus
– yhdistyksen selvitys ja oma arvio avustuksella toteutetusta toiminnasta (selvityslomake)

Avustuksia vastaanottavien jäsenjärjestöjen on järjestettävä kirjanpitonsa kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata.

Mikäli avustusta ei joltain osin käytetä avustuslain, avustusehtojen tai siirtosopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, tulee kyseinen osuus avustuksesta palauttaa Finnilcolle, joka palauttaa sen STEA:lle.

STEAlla on oikeus tarkastaa sekä avustuksen saajan (Finnilco) että avustuksen vastaanottajan (jäsenyhdistys) toimintaa. Avustuspäätöksen vastaisesta avustuksen käytöstä voi seurata jo maksetun avustuksen takaisinperintä.

Lisätietoja

Toimintatukeen liittyviin kysymyksiin vastaa Finnilcon toimistolla Sini Nykänen (puh. 050 569 9035, sähköposti sini.nykanen@finnilco.fi). Epäselvissä asioissa olemme yhteydessä STEA:an, joten varaathan aikaa kysymyksen käsittelyyn. Huomaattehan myös toimiston kesäloma-ajat.

Lomakkeet kootusti

Pienavustusten hakulomake
Siirtosopimusmalli
Selvityslomake