Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


TULEVAT TAPAHTUMAT / KOMMANDE HÄNDELSER

Vaasailcon vuosikokous pidetään 22.4. klo 17.00 Vaasan auto-ja moottorimuseon kokoustiloissa (Myllykatu 18B, 65100 Vaasa).

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Jos olet kiinnostunut työskentelemään hallituksessa tai puheenjohtajana, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tervetuloa mukaan kokoukseen suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa ja kuulemaan tulevan vuoden tapahtumista.

Osallistujille tarjotaan kahvi ja automuseon esittely. Ilmoittautumiset Ailalle viimeistään 20.4.

Vaasailcos årsmöte hålls den 22.4.2018 klo 17 i Vasa bil- och motormuseets mötesrum. Adressen är Kvarngatan 18 B Vasa.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt väljs föreningens ordförande och styrelsemedlemmar. Är du intresserad av att komma med i styrelsen eller bli ordförande, ta kontakt med ordförande eller sekreterare senast två veckor före mötet. Välkommen med och planera föreningens aktiviteter och för att höra kommande årets evenemang.

Deltagarna bjuds på kaffe och introduktion till bilmuseet. Anmälningar till Aila senast 20.4.

 


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com