Finnilcon kyselytutkimus: Hoitotarvikejakelu toimii pääosin hyvin

Suomalaiset avanneleikatut ovat tyytyväisiä hoitotarvikejakeluun, mutta huolissaan muutoksista.

Finnilco teki helmikuussa kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden kokemuksia hoitotarvikejakelun toimivuudesta Suomessa. Kyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa kaikille hoitotarvikejakelun parissa toimiville henkilöille, sillä tuskin koskaan aiemmin on kerätty näin laajasti suomalaisten avanneleikattujen näkemyksiä hoitotarvikejakelusta. Kyselyyn saatiin lähes tuhat vastausta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista (93 %) on yleisesti ottaen Näyttökuva (19)tyytyväinen alueensa hoitotarvikejakeluun. Tulosta voi pitää oikein hyvänä. Useat vastaajat kiittivät henkilökuntaa ja palvelua lämpimin sanoin:

– Olen erittäin tyytyväinen hoitotarvikejakeluun paikkakunnallani. Aina olen saanut tarvikkeita ja vielä ystävällistä palvelua päälle. Lomalle lähtiessäni saan aina ”ylimääräisen” annoksen mukaani.

– Homma toimii kuin rasvattu salama!

Vaikka hoitotarvikejakeluun oltiin tyytyväisiä, kyselyssä kerrottiin myös moninaisista käytännön ongelmista hoitotarvikejakelun toimivuudessa. Useampi vastaaja oli myös huolissaan siitä, että hoitotarvikejakeluun tulee muutoksia, jos tulee ”pula-aika”.Näyttökuva (20)

Hoitotarvikejakelun onnistumisella on äärimmäisen suuri merkitys avanneleikatuille. Yksilöllisesti sopiva sidos ja tarpeelliset oheishoitotarvikkeet, kuten ihonsuojatuotteet, ovat niitä tarvitseville normaalin elämän edellytys. Kyselyn vastauksissa kerrotut kommentit paljastivat osuvasti, kuinka tarvikkeiden saannissa oleva ongelma voi käytännössä vangita henkilön kotiinsa.

Hoitotarvikkeiden toimittaminen kotiin saa kiitosta

Hoitotarvikejakelu on eri kunnissa järjestetty eri tavoin. Hyvin moni oli tyytyväinen siihen, että hoitotarvikkeet toimitettiin kotiin, ja moni myös toivoi tätä mahdollisuutta omalle kohdalleen. Kotiin toimittamisella voikin ratkaista monia esille tulleita ongelmia. Esimerkiksi huonokuntoisen tai autottoman ihmisen on todella vaikea noutaa suuria paketteja hoitotarvikejakelusta.

Hoitotarvikejakelun aukioloajat voivat olla niin niukat, että päivätyössä käyvän on mahdotonta päästä oikeaan aikaan tarvikkeita noutamaan. Kaikki eivät saaneet puhelimitse yhteyttä tarvikejakeluun kiireisen soittoajan vuoksi. Hoitotarvikejakelun tilat olivat paikoitellen puutteelliset, sillä niissä ei välttämättä ollut edes wc-tiloja saati mahdollisuutta keskustella hoitotarvikkeista yksityisesti muiden asiakkaiden kuulematta.

Vaikka toimituksiin suoraan kotiin oltiin pääosin tyytyväisiä, joidenkin kohdalla oli ilmennyt toimitusten epäluotettavuutta, jolloin paketteja on pitänyt päivystää kotona parikin päivää. Osa kokikin, että kun hakee itse tarvikkeet, aikataulussa on enemmän joustoa.

Tilaaminen ja reklamointi joskus hankalaa

Toimitukseen liittyvien ongelmien lisäksi ongelmia oli jonkin verran tarvikkeiden tilaamisessa. Sen kehittämiseen on kuitenkin vastausten perusteella vaikea antaa yksiselitteisiä ehdotuksia, sillä vastaajien näkemyksissä oli eroja. Osan mielestä esimerkiksi kolme viikkoa ennen tarvetta tehtävä tilaus toimii kätevästi, kun taas osan mielestä kolme viikkoa on liian pitkä aika odotella tarvikkeita. Jonkun vastaajan tilanne oli niin vakiintunut, että hän olisi halunnut automatisoida koko toimituksen – toisen vastaajan tarpeissa taas oli jatkuvasti vaihtelua, ja hän kaipasi joustavuutta tilausmääriin.

Yhdellä ja samalla toimintatavalla on mahdotonta vastata kaikkien tarpeisiin. Järjestelmän tulisikin olla riittävän joustava ottamaan huomioon hoitotarvikkeita käyttävien erilaiset elämäntilanteet. Jotkut vastaajat kokivat, että hoitotarvikejakelun ulkoistus on huonontanut palvelua, kun taas jollakin tilanne on parantunut vastaavan muutoksen myötä. Kaikkinaiset muutokset hoitotarvikejakelun toimintatavoissa aiheuttivat monille hankaluuksia esimerkiksi tiedonkulun ongelmien vuoksi. – Välillä tuntuu että jakelukäytännöt muuttuvat niin nopeasti ettei perässä pysy.

Muutama vastaaja toi esiin käyttämissään tarvikkeissa ilmenneet laatuongelmat. Vaikka ne ovat harvinaisia, niin aina on mahdollista, että tehtaalla on sattunut virhe. Tarvikkeen käyttäjän tulee tietää, mitä tehdä viallisen tuotteen sattuessa kohdalle, jotta hän saa pian käyttökelpoiset tuotteet virheellisten tilalle. Reklamointi on tärkeää myös tarvikkeen valmistajalle, jotta vastaavat tilanteet voidaan estää. Hoitotarvikejakelussa olisi hyvä lisätä tiedotusta siitä, miten reklamaatiotapauksissa tulee edetä. Yleensä tarvikejakelun asiakkaan tulee olla yhteydessä hoitotarvikejakeluun, joka hoitaa reklamaation tekemisen tavarantoimittajalle.

Hoitotarvikkeita saadaan – ja rajoitetaan

Suurin osa (95 %) ilmoittaa saavansa hoitotarvikkeita yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Tulos on jopa parempi kuin Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä (2014), jossa vastaajista 90 % arvioi, että asiakkaan yksilöllinen tarve otetaan riittä- västi huomioon. STM:n selvityksessä vastaajina olivat kuntien hoitotarvikejakelusta vastaavat henkilöt, joten se tarjoaa kiinnostavan vertailukohdan Finnilcon tekemälle kyselylle.

Finnilcon kyselyssä ainoastaan 4 % vastaajista ilmoittaa, että määrätyn hoitotarvikkeen saantia on rajoitettu. Yleisemmin kysymys on ns. oheistarvikkeista, kuten liimanpoisto- tai ihonhoitoaineista. Muutamien henkilöiden kohdalla on myös avannepussien määrää rajoitettu koetun tarpeen vastaisesti. Osa henkilöistä, joilla on ollut ongelmia saada tuotteita, on onnistunut keskustelemalla ja perustelemalla saamaan tarvitsemansa hoitotarvikkeet. Osa on saanut väliaikaisesti apua avannehoitajalta, kun jakelusta annetut tuotteet ovat loppuneet ennen seuraavaa mahdollista tilausta.

Suurin osa kunnista ei myönnä tarvikkeita lievään inkontinenssiin hoitotarvikejakelusta, vaan suojia/ vaippoja saa vasta, kun virtsan tai ulostuksen pidätyskyky aiheuttaa sairauden vuoksi keskivaikean tai vaikean oireiston. Kyselyyn vastannut anaali-inkontinenssipotilas kirjoittaa, että hoitotarvikejakelusta saa yleensä isoja teippivaippoja, jotka näkyvät ja kuuluvat vaatteiden alta. – Housuvaipat olisivat paljon huomaamattomampia, ei julista kaikille lähellä oleville, että olen vaippojen käyttäjä.

Tarvikkeita ostetaan myös itse

Vaikka kyselyyn vastaajista suurin osa ilmoitti saavansa tarvitsemansa hoitotarvikkeet, heistä 19 % ilmoitti ostaneensa hoitotarvikkeita myös itse. Itse ostetuista tuotteista ylivoimaisesti eniten oli hankittu oheistarvikkeita.

Ihonsuojatuotteita (esim. ihonsuojavoidetta) mainitsi ostaneensa 59 vastaajaa. Puhdistustuotteita (esim. liimanpoistoainetta) kertoi ostaneensa 45 vastaajaa. Itse ostettuihin puhdistustuotteisiin ei luettu mukaan vastaajien ilmoittamista tuotteista esim. wc-paperia, pumpulipuikkoja tai muita tavanomaisia tarvikkeita. Monet vastaajat ilmoittivat lisäksi ostaneensa mm. sidoksen kiinnitysmateriaaleja (kuten elastista teippiä), hajunpoistotuotteita, vuoteensuojia sekä ongelmia ehkäiseviä tuotteita (esim. tukivöitä). Kymmenkunta vastaajaa oli ostanut itse varsinaisia avannesidostuotteita, tai esimerkiksi sidoksen tiivistämiseen tarkoitettua pastaa.

Avannehoitajan ohjaus tärkeää

Kyselyssä kartoitettiin, onko vastaajilla ollut mahdollisuutta keskustella hoitotarvikkeista avanne- tai muun hoitajan kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. Suurin osa vastaajista koki, että heillä on ollut mahdollisuus keskusteluun.

Joidenkin vastaajien mukaan avannehoitajan tapaaminen on estynyt pitkien etäisyyksien vuoksi, eikä oman paikkakunnan terveyskeskuksessa ei ole riittävästi osaamista avanneasioista. Toisaalta avannehoitajat ovat välillä olleet tukena pitkienkin etäisyyksien päästä, mm. ohjeistamalla hoitotarvikeasioissa vastaajan paikkakunnan työntekijöitä. Etäisyyksien lisäksi ilmoitettuja hankaluuksia olivat avannehoitajan kiire, käynnin maksullisuus ja lähetteen saamisen vaikeus avannehoitajalle pääsemiseksi. Joku koki, että aiemmin avannehoitajilla ei ollut yhtä kiire kuin nykyään.

Hoitotarvikejakelun tulisi sisältää tarvittaessa sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Kyselyyn vastaajista yli puolet (58 %) koki saavansa hoitotarvikejakelusta tarvittaessa ohjausta tuotteen oikeanlaiseen käyttöön. Loput 406 vastaajaa (42 %) ilmoittivat, että hoitotarvikejakelussa ei ole saatavilla ohjausta. Kysely antaa tältä osin harhaanjohtavan kuvan, sillä vastaajien antamien lisätietojen perusteella 143 henkilöä ei ollut kysynytkään ohjausta, tai koki että ei sitä tarvitse. Monet vastasivat, että avannehoitaja neuvoo tarvittaessa, eivätkä odottaneet hoitotarvikejakelulta avannetarvikkeiden asiantuntemusta. Toisaalta koulutus ja perusteellisempi perehtyminen avanneleikattujen yksilöllisiin tarpeisiin auttaisivat jakelijoita ymmärtämään, että tarvikkeiden kulutus voi aika ajoin vaihdella.

STM:n selvityksessä 20 % vastaajista näki tuoteosaamisen puutetta avannetuotteiden kohdalla. Tätä aiheuttivat mm. tuotteiden vaihtuvuus ja laaja valikoima. Leikattujen näkökulmasta laaja valikoima nähdään puolestaan erittäin tarpeellisena, koska ainoastaan siten voidaan turvata jokaiselle yksilöllisesti sopivat tarvikkeet.Näyttökuva (18)

Vastaajat, joilla kaikki toimii hyvin oman sidoksen kanssa, eivät yleensä halua luopua sen käytöstä. Osa kuitenkin ihmettelee, miksi leikatuille ei kerrota heidän elämänlaatuaan mahdollisesti parantavista uutuustuotteista. Leikattu ei saa tietoa valikoimaan tulleista lisäyksistä, vaikka hän olisi aiemmin kysellyt tuotteen perään.

Muutama vastaaja koki saavansa asiatonta kohtelua hoitotarvikejakelussa. Vastaajat ilmoittivat tuntevansa itsensä hoitotarvikejakelussa ylimääräiseksi kustannukseksi tai työtaakaksi. Onneksi näitä kokemuksia oli kyselyn perusteella harvassa. Useampi vastaaja oli kuitenkin huolissaan siitä, jos tiukka talouskuri huonontaa hoitotarvikkeiden saantia tai tekee niistä maksullisia.

Finnilco: Myös oheishoitovälineet kuuluvat hoitotarvikejakelun piiriin

Finnilco muistuttaa, että avannesidosten ohella myös tarpeenmukaiset oheishoitovälineet tulisi saada
hoitotarvikejakelusta, kuten STM:n Kuntainfo 4/2013 ohjeistaa. Useimmiten ongelmien ennaltaehkäiseminen on paljon edullisempaa kuin niiden hoitaminen sairaalassa. Näyttökuva (22)Yksilöllisesti sopivilla sidoksilla ja oheistarvikkeilla voidaan paitsi ehkäistä osa komplikaatioista, myös tukea ja turvata avanneleikattujen osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä. Kuntainfon sanoin ”Hyvin toimivalla hoitotarvikejakelulla saavutetaan paremmat hoitotulokset; potilaan työ- ja toimintakyky sekä elämänlaatu paranevat, myös komplikaatioriskit sekä lääkärissä käyntien ja kotihoidon tarve vähenevät.”