Finnilcos enkät om stomiförbandsutdelning: Stomiförbandsutdelningen fungerar mestadels bra

Finska stomiopererade är nöjda med stomiförbandsutdelningen, men bekymrar sig för förändringar.

I början av februari genomförde Finnilco en enkät som skulle kartlägga de stomi- och reservoaropererades samt analinkontinenspatienternas erfarenheter om hur utdelningen av stomiförband och förbrukningsartiklar fungerar i Finland. Svaren ger värdefull information till alla som arbetar med artikelutdelningen, för enkäten är troligtvis den första i sitt slag som så brett frågar efter de finska stomiopererades uppfattning om stomiförbandsutdelning. Det var nästan tusen personer som svarade på enkäten.

Största delen (93 %) är nöjda med hur stomiförbandsutdelningen är ordnad i deras område. Resultatet kan ses som utmärkt. Flera av dem som svarade tackade personalen för god service i varma ordalag: ”Jag är väldigt nöjd med utdelningen i min hemkommun. Jag har alltid fått förband och blivit vänligt bemött. När jag åker på semester får jag alltid en ’extra ranson’.” ”Det går som smort!”

Trots att man generellt var nöjd med stomiförbandsutdelningen, kom det fram några praktiska spörsmål angående smidigheten i utdelningen. Många var också bekymrade över eventuella förändringar i utdelningen vid ”kristider”.

Lyckad stomiförbandsutdelning är av yttersta vikt för stomiopererade. Ett förband som sitter bra och nödvändiga skötselprodukter, såsom hudskyddsprodukter är en förutsättning för att kunna föra ett normalt liv. Kommentarerna i enkäten talar sitt tydliga språk om hur problemen med utdelningen kan leda till fångenskap i sitt eget hem.

Hemleverans av förband får beröm

Utdelningen av stomiförband och förbrukningsartiklar är ordnad på olika sätt i olika kommuner. Väldigt många var nöjda med att förbanden levererades hem, och många önskade denna möjlighet i sina hemkommuner. Många av de problem som kom fram kan lösas med hemleverans. Är man till exempel i dåligt skick eller inte har någon bil kan det vara mycket svårt att hämta ut stora paket i förbandsutdelningen. Även öppettiderna kan vara så snäva att för en med dagarbete kan det vara omöjligt att hinna hämta förbanden inom den angivna tiden.

Alla har inte fått kontakt med utdelningen per telefon på grund av hög belastning under telefontiden. På sina ställen är utdelningens utrymmen bristfälliga, det finns inte alltid ens wc, eller ett privat utrymme att konfidentiellt diskutera förbanden.

Även om hemleverans till största delen fick beröm, var det några som stött på problem. Leveranstiderna har inte hållit, och man har varit tvungen att vara hemma och vänta på paketen ett par dagar i rad. Några upplevde att det mest flexibla sättet är att själv hämta ut förbanden.

Beställning och reklamering ibland svårt

Utöver leverans upplevde man problem även vid beställning. Dock är det svårt att ge några entydiga förbättringsförslag utgående från enkä- ten på grund av olika preferenser. En del tyckte att en beställningstid på tre veckor var lagom medan en del tyckte att det var för lång tid att vänta på produkterna. En av dem som svarade hade sådan rutin i sin beställning och tyckte att man gott kunde automatisera hela processen medan en annan ville ha omväxling och flexibilitet i såväl produkter som antal.

Med ett och samma tillvägagångssätt är det omöjligt att tillfredsställa alla behov. Systemet borde vara flexibelt nog att beakta kundernas olika livssituationer. En del upplevde att utlokaliseringen av förbandsutdelningen har försämrat servicen, andra tyckte att förändringen varit till det bättre. Ändrade procedurer har lett till problem hos många till exempel i form av brister i informationsförmedlingen. ”Ibland känns det som om praxis för utdelning ändras så fort att man inte hänger med.

Några tog upp brister i kvaliteten hos produkterna. Även om det är sällsynt, kan det hända att det skett ett misstag i produktionen. Då är det bra för kunden att veta vad man ska göra om man får en felaktig produkt så att man snabbt kan få nya, felfria i stället.

Reklamationer är viktiga även för tillverkaren, så att man i framtiden kan undvika sådana misstag. Det vore bra om man vid utdelningen av stomiförband och förbrukningsartiklar kunde informera kunderna om hur man ska gå tillväga vid reklamationer. Oftast är det så att kunden får kontakta utdelningen som sedan reklamerar vidare till varuleverantören.

Utdelning – och begränsning – av produkterna

Den största delen (95 %) säger att de får stomiförband och förbrukningsartiklar enligt sina individuella behov. Resultatet är till och med bättre än i Social- och hälsovårdsministeriets utredning (2014) där 90 % av dem som svarade uppskattade att kundens individuella behov beaktas. Dock var de som svarade i SHM:s enkät personer som ansvarar för utdelningen av förbrukningsartiklar i kommunerna, så det ger ett intressant jämförelseobjekt mot Finnilcos. Endast 4 % av dem som svarade i Finnilcos enkät meddelar att utdelningen av vissa förbrukningsartiklar är begränsad. Oftast är det fråga om tillbehör såsom limborttagnings- eller hudvårdsmedel. Några personer har upplevt att även antalet stomiförband har begränsats så att tilldelningen ligger under behovet.

Några av dem som haft problem med att få de produkter som de behöver har dock lyckats motivera sitt behov och genom att diskutera få de artiklar de behöver. Några har också fått hjälp av stomisköterskor när förbanden tagit slut innan följande utdelning.

De flesta kommuner delar inte ut förbrukningsartiklar för lindrig inkontinens. Det är först när urin- eller analinkontinensen på grund av sjukdom förorsakar medelsvåra eller svåra symtom som man får blöjor och annan skyddsmateriel. En analinkontinenspatient skrev i enkäten att man i utdelningen oftast får stora tejpblöjor som både syns och hörs under kläderna. ”Byxblöjor är mycket mer diskreta, de basunerar inte ut till alla i närheten att jag använder blöjor”.

Man skaffar materiel också själv

Trots att en stor del svarade att de får alla förbrukningsartiklar de behöver, meddelade 19 % att de även köper vårdmateriel själv. Majoriteten av de produkter man köper själv är vårdoch andra tillbehör. 59 personer meddelade att de köper hudskyddsprodukter (t.ex. hudskyddskräm). Rengöringsprodukter (t.ex. limborttagningsmedel) var det 45 personer som köpte. I rengöringsprodukter räknade vi inte med toapapper, bomullstopp eller andra vanliga produkter som redovisades i enkäten.

Många meddelade att de även köper fästmaterial (såsom elastisk tejp), luktborttagare, bäddskydd samt förebyggande produkter (t.ex. stödbälte). C:a tio personer hade köpt själva stomiförband och stomipasta för tätning av bandaget.

Stomisköterskans rådgivning viktig

Enkäten kartlade möjligheten till diskussion med stomi- eller annan sköterska angående vårdartiklar under de två senaste åren. Majoriteten upplevde att de har haft möjlighet till diskussion. Några meddelade att möte med stomisköterskan inte blivit av på grund av långa avstånd, och vårdcentralen i den egna kommunen inte har tillräcklig kunskap om stomiärenden. Å andra sidan har stomisköterskor ibland gett stöd även på avstånd, genom att ge instruktioner till den lokala personalen angående vårdartiklar. Som andra svårigheter nämndes stomisköterskans stora arbetsbelastning, avgiftsbelagda besök och svårigheten att få remiss till stomisköterskan. Någon upplevde att stomisköterskorna förr inte hade lika bråttom som nu.

Utdelningen av stomiförband och förbrukningsartiklar borde inrymma såväl medicinsk som individuell rådgivning vid behov. Över hälften (58 %) upplevde att de vid behov får konkret handledning för produkterna. Resten, 406 personer (42 %) meddelade att det inte finns någon rådgivning att få vid utdelningen. Enkäten ger dock en lite missvisande bild angående rådgivning, för 143 hade, enligt tilläggsuppgifterna, inte ens frågat efter rådgivning eller upplevde att de inte behöver det.

Många svarade att stomisköterskan ger råd vid behov, och förväntade sig inte någon stomiförbandsexpertis i utdelningen. Å andra sidan skulle utbildning och djupare förtrogenhet med de stomiopererades individuella behov hjälpa utdelarna att förstå hur produkternas åtgång kan variera från gång till gång.

Enligt SHM:s utredning upplevde 20 % brister i kunskap om stomiförband. Detta på grund av at produkterna byts ut samt ett stort urval. Ur de opererades synpunkt är ett stort urval en positiv sak, för bara på det sättet kan man garantera individuellt anpassade produkter. De som inte har problem med sina förband vill inte byta dem. En del undrar dock varför man inte blir informerad om nya produkter som skulle kunna förbättra livskvaliteten. Den opererade får inte information om nya produkter även om man tidigare frågat efter dem.

Några upplevde att de blivit dåligt bemötta i förbandsutdelningen. De kände sig som en extra kostnad eller arbetsbörda. Lyckligtvis är de upplevelserna enligt enkäten få. Många var dock oroliga över att under sämre ekonomiska tider försämras utdelningen eller blir avgiftsbelagd.

Finnilco: Även vårdtillbehör hör till förbandsutdelningen

Finnilco påminner att vid sidan av stomiförband borde man enligt SHM:s Kommuninfo 4/2013 även få de nödvändiga vårdtillbehören. Oftast är det ekonomiskt mer lönsamt att förebygga problem än vårda dem på sjukhus. Med individuellt anpassade förband och tillbehör kan man inte bara förebygga komplikationer, utan även stödja de stomiopererades delaktighet och socialt umgänge. Som det står i Kommuninfo: Med en välfungerande distribution av förbrukningsartiklar uppnås bättre vårdresultat; patientens arbets- och funktionsförmåga samt livskvalitet förbättras, även riskerna för komplikationer samt behovet av läkarbesök och hemvård minskar.